این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر محمد حبیبی دکتر جاماسب پیرکندی

دکتر سید آرش شمس طالقانی
  
دکتر سید محمد حسین شریفی
 

دکتر مصطفی مافی

دکتر پوریا احمدی 

دکتر علیرضا فتحی

دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر جاماسب پیرکندی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه: فراخوان داوری مقالات
چهارمین جلسه کمیته علمی همایش با شرکت اعضای این کمیته برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با چگونگی همکاری کمیته علمی همایش با داوران محترم تصمیماتی اتخاذ شد.

پیرو مصوبات این جلسه مقرر گردید جهت استفاده از پتانسیل سایر دانشگاه‏های کشور در امر داوری مقالات، فراخوانی از طریق پایگاه اینترنتی همایش، از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها که حداقل دارای 3 پایان نامه در حال دفاع باشند،تسلط به زبان انگلیسی  و نیز دارای سوابق درخشان پژوهشی جهت همکاری با این کمیته جهت داوری مقالات منتشر شود.

 

از این رو از تمامی عزیزان دعوت می‏شود که درخواست خود را جهت همکاری با کمیته علمی از طریق همین وب سایت و سامانه داوری ارسال نمایند. لازم به ذکر می‏باشد که برای عزیزانی که ثبت نام آنها تایید نهایی گردد حکم رسمی عضویت در کمیته علمی صادر و امتیازات مربوطه تعلق خواهد گرفت.back2015-02-12Voting is1 time