این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر محمد حبیبی دکتر جاماسب پیرکندی

دکتر سید آرش شمس طالقانی
  
دکتر سید محمد حسین شریفی
 

دکتر مصطفی مافی

دکتر پوریا احمدی 

دکتر علیرضا فتحی

دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر جاماسب پیرکندی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نحوه چاپ و نصب پوستر توسط دبیرخانه
نحوه چاپ و نصب پوستر توسط دبیرخانه ...

 نحوه چاپ و نصب پوستر توسط دبیرخانه

آن دسته از شرکت کنندگانی که تمایل دارند فایل پوستر مقاله خود را به منظور چاپ و نصب توسط دبیرخانه ارسال نمایند می توانند به پنل کاربری خود در قسمت ویرایش مقاله و پرداخت هزینه های مقالات مراجعه نمایند و نسبت به ارسال فایل پوستر طراحی شده به صورت فایل زیپ اقدام نمایند و سپس ثبت نهایی نمایید.back2015-07-26Voting is0 time