این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر محمد حبیبی دکتر جاماسب پیرکندی

دکتر سید آرش شمس طالقانی
  
دکتر سید محمد حسین شریفی
 

دکتر مصطفی مافی

دکتر پوریا احمدی 

دکتر علیرضا فتحی

دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر جاماسب پیرکندی
صفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی


دکتر جاماسب پیرکندی (دبیر اجرایی کنفرانس)


مهندس شبنم منصوری (مربی پژوهشگاه نیرو)


مهندس مهرداد عاصی

مهندس یوسف عباسی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)


مهندس احمد لک


مهندس امیان

الهام مطلبی

علیرضا مردای